ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de Producten, Overeenkomsten en Diensten van Zarano B.V. Deze Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op de Website van Zarano op zarano.nl, en zijn voor of bij het aangaan van de Overeenkomst aan Klant ter hand gesteld.
Begrippen met een hoofdletter geschreven hebben de betekenis die daaraan in deze Algemene Voorwaarden wordt toegekend. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen enkelvoud en meervoud.

1. DEFINITIES

"Zarano": de besloten vennootschap Zarano B.V., gevestigd aan de Rumolen 4, 5281 PJ te Boxtel, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer; 66937671

"Klant": de afnemer, zijnde een partij handelend voor beroep of bedrijf, die met Zarano een Overeenkomst aangaat;

"Partijen": Zarano en de Klant.

"Afnameovereenkomst": Een Overeenkomst tussen Zarano en Klant voor het op periodieke basis gedurende langere tijd leveren door Zarano van één of meer al dan niet verschillende soorten Producten, zoals; Koffie, Thee, Cacao, melk, suiker, toppings, disposables, en eventuele bijbehorende diensten, een en ander zoals nader overeengekomen per individuele Overeenkomst;

"Huurovereenkomst" het huren van een koffiemachine of een andere machine voor een looptijd zoals is overeengekomen in de Overeenkomst. Deze Overeenkomst kan direct met Zarano worden gesloten of met een derden;

"Overeenkomst": iedere door Klant geaccepteerde of uitgevoerde van Zarano afkomstige offerte, iedere bestelling die Klant bij Zarano plaatst, Afnameovereenkomst, Huurovereenkomst of iedere andere Overeenkomst die Klant aan Zarano of derden bindt;

"Persoonsgegevens": Gegevens welke betrekking hebben op Klant, met inbegrip van betalingsgegevens;

"Voorwaarden": deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van toekomstige bijgewerkte versies daarvan;

‘’Derde’’ Elke partij welke Zarano inschakelt ter uitvoering van de Overeenkomst;

"Website": de Website www.zarano.nl of andere websites via welke Zarano haar diensten en/of Producten op al dan niet op afstand aanbiedt aan Klant;
‘’Schriftelijk’’ aangetekend schrijven aan het adres van Zarano te weten; Rumolen 4, 5281 PJ te Boxtel of per e-mail aan; info@zarano.nl

"Service": Alle Service welke wordt verleend door Zarano of derden met betrekking tot het leveren van Producten en het opvolgen van service verzoeken op verzoek van de Klant;

‘’Producten’’ Onder Producten wordt in deze overeenkomst verstaan; Koffie, Thee, Cacao, melk, suiker, toppings, disposables, koolzuurcilinders, filters, smaak concentraten, koffiemachines, machines voor de productie van vers melk en/of water.

2. EEN AFNAME- EN/OF HUUROVEREENKOMST BIJ ZARANO

2.1 Overeenkomsten met Zarano geschieden zowel direct als op afstand. Tussen Zarano en Klant komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat de Klant een bestelling plaatst en/of een Overeenkomst tekent en Zarano uitvoering geeft aan de levering van het betreffende Product welke deel uit maakt van de Overeenkomst. De aanvaarding van de aanbieding door Klant is onherroepelijk
2.2 Het staat Zarano vrij om de kredietwaardigheid van de Klant te toetsen. Zarano mag steeds aan Klant vragen om zekerheid te stellen voor de nakoming van een Overeenkomst. Zarano mag nakoming van iedere verplichting die op haar rust opschorten, wanneer de gevraagde zekerheid uitblijft.
2.3 Zarano kan ervoor kiezen om de Overeenkomst bij een derde onder te brengen.
2.4 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode zoals is aangegeven in de Overeenkomst.
2.5 Uitgangspunt is dat de Klant de Overeenkomst niet voor het verstrijken van de initiële looptijd kan opzeggen. Als de klant opzegt voordat de initiële looptijd daarvan is verstreken is de Klant verplicht om in dat geval aan Zarano te voldoen de nog verschuldigde en toekomstige termijnbetalingen op basis van de resterende looptijd van de Overeenkomst. Voor een Afnameovereenkomst geldt dat er in dat geval een afrekening wordt gemaakt op basis van het daadwerkelijk gemiddelde verbruik aan Producten van de afgelopen twaalf maanden maal het aantal toekomstige/resterende (maand)termijnen.
2.6 De Overeenkomst wordt bij het eindigen van de initiële looptijd stilzwijgend verlengd voor twaalf maanden tenzij Zarano uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de overeengekomen looptijd van de Klant een Schriftelijke opzegging heeft ontvangen.
2.7 De Klant committeert zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst aan Zarano voor de levering van alle Producten. Het is Klant niet toegestaan om andere Producten dan de Producten van Zarano af te nemen gedurende de looptijd van de Overeenkomst.
2.8 klant moet de machine(s) en de aansprakelijkheid met betrekking tot de machine(s) verzekeren en verzekerd houden. Een bewijs van deze verzekering dient op eerste verzoek aan Zarano of een door Zarano aangewezen derde te worden verstrekt.

3. PRIJS

3.1 Klant is de per Overeenkomst overeengekomen prijs verschuldigd op de per Overeenkomst overeengekomen momenten.
3.2 Zarano behoudt zich het recht voor om de prijzen al dan niet middels indexering van de door haar in de vorm van de Overeenkomst aangeboden en nog te leveren Producten tijdens de looptijd van de Overeenkomst te wijzigen, waarbij Zarano Klant uiterlijk 30 dagen voordat een wijziging effect heeft zal informeren.
3.3 Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
3.4 Alle door Zarano gehanteerde prijzen zijn in Euro’s en exclusief de geldende btw-heffingen.

4. BETALING

4.1 Tenzij in de Overeenkomst anders overeengekomen is de betalingstermijn van facturen 14 dagen na factuurdatum. Als het een koop-afnameovereenkomst betreft, dan zal de klant de betreffende machine(s)/koffiemachine(s) minimaal één werkdag voordat deze worden geleverd in zijn geheel betalen.
4.2 Ingeval Klant gebruik wenst te maken van een automatische incasso, geeft Klant aan Zarano B.V. toestemming om door middel van een SEPA-machtiging ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.
4.3 Betalingen uit hoofde van een Huurovereenkomst zullen periodiek zoals overeengekomen in Overeenkomst vooruit gefactureerd worden.
4.4 Facturen en betalingsherinneringen worden door Zarano uitsluitend elektronisch aangeboden aan Klant. Hierbij zijn de door Klant verstrekte gegevens leidend.
4.5 Indien Klant in verzuim raakt of in geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, beslag, of (voorlopige) surseance van betaling van klant, zijn alle bij Zarano op Klant openstaande en reeds vervallen termijnen onmiddellijk opeisbaar. In dit geval zullen ook alle toekomstige termijnbedragen inclusief Afnameovereenkomst onmiddellijk opeisbaar zijn volgens de in artikel 2.5 omschreven methodiek.
4.6 Alle betalingen van Klant aan Zarano worden in volgorde van opeisbaarheid aangewezen ter voldoening van 1) de kosten, 2) de rente en 3) de hoofdsommen.
4.7 Nadat de betaaltermijn zoals omschreven in artikel 4.1, dan wel artikel 4.2 ongebruikt is verstreken, verkeert Klant in verzuim en dient hij aan Zarano een rentevergoeding te betalen, gelijk aan de wettelijke rente, conform art. 6:119a BW en alle buitengerechtelijke kosten, berekend conform de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten, waarbij een minimumbedrag van € 100,- zal gelden. Mocht een klant in verzuim zijn, dan heeft Zarano het recht het contract voortijdig te ontbinden en zijn alle toekomstige termijnbedragen inclusief Afnameovereenkomst zoals omschreven en berekend in artikel 2.5 direct opeisbaar.

5. SERVICE

5.1 In het geval van een Afnameovereenkomst zal Zarano de klant periodiek bevoorraden. Deze periodieke bevoorrading wordt per maand uitgevoerd. Na de eerste periodieke bevoorrading kan een eventueel ander interval afgesproken worden.
5.2 Levering, plaatsing en installatie van een machine en/of koffiemachine zal geschieden tegen de kosten welke in de Overeenkomst zijn opgenomen en zijn inclusief benodigde onderdelen en filter set binnen een straal van 1,5 meter van een water aansluitpunt. Exclusief waterkraan en waterstop. Klant dient zelf zorg te dragen voor de plaatsing van een waterkraan met waterstop.
5.3 Zarano hanteert in haar overeenkomsten twee serviceplannen. Te weten; Basis service en Full service. In de Basis service is inbegrepen; Recht op serviceverlening binnen 8 werkuren voor het verhelpen van storingen op afstand. In de Full servicedienstverlening is inbegrepen; Service binnen 8 werkuren, verhelpen van storingen op afstand en op locatie, Periodiek onderhoud, onderdelen/filters, voorrijdkosten en arbeidsloon.
5.4 Periodiek onderhoud zal naar inzicht van Zarano plaatsvinden en is afhankelijk van het aantal verbruikte consumpties in de voorliggende periode. Tijdens het periodieke onderhoud zullen de volgende werkzaamheden worden verricht; Vervangen Filter, vervangen van benodigde rubbers, vervangen van slijtage gevoelig keringen, reinigen van de machine.
5.5 In het geval van een storing welke voortkomt uit het niet naleven van de gebruiksinstructies, en/of het niet opvolgen van de reinigingsinstructies zoals aangegeven door de machine(s)/Koffiemachine(s) en/of het foutief bedienen van een machine(s)/ koffiemachine(s) en/of door het gebruik van andere producten dan die van Zarano, dan zal Zarano de kosten voor haar bezoek in rekening brengen. In dit geval rekent Zarano de volgende tarieven; voorrijkosten € 85,- arbeidsloon van € 115,- met een minimum van een half uur. Daarnaast komen de onderdelen voor herstel voor rekening van de Klant. Voorgaande prijzen gelden ook wanneer de werkzaamheden, diensten of levering van onderdelen/producten geen deel uitmaken van het serviceplan.
5.6 In het geval dat er een storing wordt gemeld door de Klant streeft Zarano ernaar om binnen 8 reguliere werkuren na binnenkomst van het verzoek de storing op te volgen. Werkdagen zijn maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van nationale feestdagen en algemeen erkende feestdagen. Op deze werkdagen zijn de reguliere werkuren vastgesteld van 08.30 tot 17.00 uur. Het is klant niet toegestaan om zelf of door derden werkzaamheden uit te voeren of te laten voeren aan machines en/of koffiemachines.

6. LEVERTIJD EN UITVOERING

6.1 Zarano bezorgt overal in Nederland en streeft ernaar om alle Producten met uitzondering van machines en koffiemachines binnen twee werkdagen te leveren aan de Klant.
6.2 Levering geschiedt op het bij de bestelling door Klant opgegeven adres.
6.3 Zarano is gerechtigd om ter uitvoering van een Overeenkomst derde in te schakelen.
6.4 Het is Zarano toegestaan op elk moment haar rechten en verplichtingen - geheel of ten dele - uit de Overeenkomst en/of het eigendomsrecht ten aanzien van de machines en koffiemachines zonder enige beperking over te dragen aan een derde partij, waarbij Klant zich door het sluiten van de Overeenkomst op voorhand akkoord heeft verklaard met een dergelijke overdracht en Klant alle medewerking dient te verlenen aan een dergelijke overdracht.
6.5 Alle door Zarano geleverde Producten, machine(s)/Koffiemachine(s) hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, blijven eigendom van Zarano totdat Klant alle verplichtingen uit de tussen Partijen gesloten Overeenkomsten met betrekking tot de geleverde Producten machine(s)/Koffiemachine(s) en/of Service is nagekomen.

7. PRIVACY

Voor het kunnen voorbereiden, uitvoeren en afhandelen van een Overeenkomst, alsmede vanwege andere doeleinden, zoals (direct) marketing, verwerkt Zarano Persoonsgegevens van de Klant. Zarano hanteert een online privacy beleid waarin informatie wordt verstrekt over de verwerking van Persoonsgegevens en de rechten die een Klant daarbij heeft.

8. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Zarano staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde Producten en/of Diensten in overeenstemming met hetgeen Klant krachtens de Overeenkomst en de door Klant aan Zarano verstrekte informatie redelijkerwijze mag verwachten.
8.2 In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming aan haar zijde is de aansprakelijkheid van Zarano voor schade beperkt tot het bedrag ad EUR 500,-. De aansprakelijkheid van Zarano is in ieder geval beperkt tot de dekking die de aansprakelijkheidsverzekering biedt.
8.3 Onder schade wordt uitsluitend directe schade verstaan, bestaande uit: 1) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden en er daadwerkelijk sprake is van schade en van aansprakelijkheid van Zarano, 2) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Zarano aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Zarano kan worden toegerekend en 3) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Klant aantoont deze schade te hebben geleden, en dat deze kosten ook daadwerkelijk hebben bijgedragen aan het beperken van de schade.
8.4 Zarano is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade - daaronder begrepen, maar niet beperkt tot - enige gevolgschade van Klant zoals derving van inkomsten, stagnatieschade, gederfde winst.
8.5 Iedere vordering jegens Zarano behalve welke door Zarano is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
8.6 Klant verklaart dat de door hem bestelde machine(s)/koffiemachine(s) overeenkomt met haar verwachtingen en kan zich nimmer beroepen op dwaling in de zin van artikel 6:228 BW.
8.7 Klant vrijwaart Zarano voor alle aanspraken van derden.

9. OVERIGE BEPALINGEN

9.1 Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door Klant slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Zarano uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
9.2 Andere Algemene Voorwaarden dan deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing. Voor zover noodzakelijk wijst Zarano de toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van Klant uitdrukkelijk van de hand.
9.3 Niets in deze Voorwaarden beoogt een overdracht of licentie van intellectuele-eigendomsrechten van Zarano ten gunste van Klant te bewerkstelligen of tot stand te doen komen. Zarano behoudt zich te dien aanzien uitdrukkelijk alle rechten voor.
9.4 Zarano behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Voor zover wettelijk vereist zal Klant over wijzigingen vooraf worden geïnformeerd.
9.5 Een Overeenkomst, of enige rechten en verplichtingen daaronder, mag/mogen door Klant niet worden overgedragen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Zarano.

10. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

10.1 Op alle Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen, alsook deze Algemene Voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met de Overeenkomst, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch.