PRIVACY POLICY

Privacyverklaring

Bij Zarano nemen we privacy serieus. Dit Privacybeleid biedt informatie over de manieren waarop we Persoonlijke Informatie verzamelen, gebruiken, delen en anderszins beheren. Er kunnen aanvullende privacyvoorwaarden van toepassing zijn op uw gebruik van de Diensten onder toepasselijke licenties of overeenkomsten, inclusief voorwaarden met betrekking tot de openbaarmaking van Persoonlijke Informatie voor de handhaving of controle van overeenstemming met overeenkomsten die u met ons aangaat. Zarano B.V., gevestigd aan de Postbus 17 , 5600 AA te Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

www.zarano.nl

Postbus 17, 5600 AA Eindhoven

Tel: 0880-787878

Bij vragen kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. Te bereiken via info@zarano.nl of op 0880-787878.

Verklaring

Wordt onder "Persoonlijke Informatie" verstaan informatie over een identificeerbare persoon. Wordt onder "Diensten" verstaan de Diensten die we aanbieden via deze Website.

Verzameling en gebruik van Persoonlijke Informatie

We verzamelen Persoonlijke Informatie die u aan ons verstrekt wanneer u gebruikmaakt van onze Website of Diensten, bijvoorbeeld wanneer u een storing bij ons meld. We gebruiken de Persoonlijke Informatie die u met ons hebt gedeeld uitsluitend voor de Website en onze Diensten aan u.

Informatie over de Website

Het is niet noodzakelijk om uw naam of enige andere Persoonlijke Informatie te verstrekken als u deze Website opent of gebruikt. Er kunnen echter gevallen zijn waarin u wordt verzocht om vrijwillig Persoonlijke Informatie zoals uw naam en adres te verstrekken, bij deelname aan onderzoeken, om antwoord te krijgen op vragen, bij registratie voor periodieke mailings of voor toezending van gedrukte materialen. In dergelijke gevallen kunnen wij u verzoeken Persoonlijke Informatie te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Ook kan het voorkomen dat aanvullende informatie wordt gevraagd voor specifieke doeleinden. Behoudens zulke vereiste informatie is al dergelijke informatie optioneel; u kunt zelf beslissen of u deze verstrekt of niet.

Google Analytics

Op de Website maken we gebruik van web-analyse tools, waaronder “Google Analytics”, een service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "Cookies", tekst bestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken om analyses uit te voeren bij het gebruik van onze Website. Deze informatie, tot stand gekomen door het gebruik van de Website (waaronder ook uw IP adres) wordt getransporteerd naar en opgeslagen op servers, waaronder Google servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de Website te analyseren, om rapporten te compileren voor de operator van deze Website. Ook worden extra services uitgevoerd met betrekking tot het gebruik van de Website in combinatie met Internet. Van belang is dat deze Website alleen gebruik maakt van IP adressen met een geanonimiseerde extensie. Dit betekent dat alle IP adressen in een verkorte versie worden opgeslagen zodat een verwijzing van persoonlijke informatie met de opgeslagen data niet mogelijk is. Google draagt deze informatie af aan derde partijen indien noodzakelijk bij wet. U kunt deze data-opslag voorkomen door uw browser zo in te stellen dat de cookies niet geïnstalleerd kunnen worden. Als u uw browser instelt om geen cookies van onze Website te accepteren, kunt u mogelijk niet alle functies van de Website optimaal gebruiken.

U kunt ook de opslag van data voorkomen door een speciale add-on voor Google-Analytics te installeren: Zie hiervoor https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Veiligheidsmaatregelen

Zarano treft administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om Persoonlijke Informatie onder ons beheer te beschermen tegen toegang, gebruik en openbaarmaking door onbevoegden. Als we bijvoorbeeld een elektronische betalingstransactie of creditcardtransactie met u aangaan, wordt de verzonden informatie versleuteld.

Opslag en verwerking van Persoonlijke Informatie

Persoonlijke Informatie die u aan ons verstrekt of die we verkrijgen als gevolg van uw gebruik van de Diensten kan worden opgeslagen, verwerkt en overgedragen buiten het land waar u woont en kan onderworpen zijn aan de wetten van dat andere land, die kunnen afwijken van die van het land waar u woont. We nemen alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen om te verzekeren dat uw gegevens veilig worden behandeld in overeenstemming met dit Privacybeleid en toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften. Voor overdracht van uw gegevens buiten de EU treffen wij de maatregelen die vereist zijn volgens de EU gegevens beschermingsbeginselen. Door gebruik te maken van onze Website en Diensten stemt u in met de verzameling, overdracht, opslag en verwerking van uw informatie zoals hierin beschreven Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken op onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zarano.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Openbaarmaking van Persoonlijke Informatie

Dochterondernemingen en dienstverleners: u stemt ermee in dat we Persoonlijke Informatie kunnen delen met onze dochterondernemingen voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden. We kunnen ook Persoonlijke Informatie delen met onze dienstverleners als zij deze nodig hebben om namens ons bepaalde taken uit te voeren. Als wij bijvoorbeeld worden verzocht om materialen naar uw adres te verzenden, is het noodzakelijk uw naam en adres door te geven aan onze verzendingspartner. We verlangen van onze dienstverleners dat ze Persoonlijke Informatie beschermen volgens normen die vergelijkbaar zijn met de onze. Juridisch: we kunnen Persoonlijke Informatie delen naar aanleiding van een opsporingsbevel of een ander juridisch geldig verzoek of bevel, of met een opsporingsinstantie in het geval van een wetsovertreding, indien vereist voor de handhaving en/of controle van uw overeenstemming met een wettelijke overeenkomst die u met ons bent aangegaan, of zoals anderszins wettelijk vereist of toegestaan. We zullen u zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte brengen van een dergelijk verzoek.

Re-marketing

Onze Website gebruikt “Remarketing”, ook wel “Retargeting” genoemd. Dit maakt het mogelijk om online informatie af te stemmen op uw wensen. Remarketing (Retargeting) is een techniek waarbij wij internetgebruikers die reeds belangstelling hebben getoond voor onze Website en onze producten, met reclame aanspreken op websites van onze partners. Dit gebeurt door data te analyseren die is verzameld door Cookies. Van belang is dat deze informatie volledig anoniem is en er worden geen persoonlijke gegevens of gebruikers-profielen bewaard of doorgegeven.

Toegang tot Persoonlijke Informatie

U hebt het recht uw Persoonlijke Informatie onder ons beheer te bekijken, bij te werken en daarin aanwezige onjuistheden te corrigeren, behoudens enkele wettelijk voorgeschreven uitzonderingen. U kunt een verzoek bij ons indienen inzake uw Persoonlijke Informatie met behulp van de contactinformatie hierboven. Enige openbaarmaking van Persoonlijke Informatie in reactie op een dergelijk verzoek zal uitsluitend plaatsvinden na bevestiging van de identiteit van de verzoekende partij.

Wijzigingen in het Privacybeleid

Het hierboven beschreven beleid kan in de toekomst worden gewijzigd om veranderingen in onze omgang met Persoonlijke Informatie te weerspiegelen. Het herziene Privacybeleid zal op onze Website worden gepubliceerd. Wij zullen uw Persoonlijke Informatie behandelen volgens het beleid (of de toepasselijke voorwaarden van een licentie of wettelijke overeenkomst met u) zoals gehanteerd ten tijde van het verzamelen van de informatie, of zoals anders met u overeengekomen. Laatste herziening, 24 mei 2018